Digitalna škola 

Digitalna škola je platforma za učenje, nastavu, komunikaciju i saradnju u digitalnom okruženju. Ona predstavlja osnovu za kreiranje sigurnog, podržavajućeg, efikasnog i cjelovitog sistema za digitalno obrazovanje. Digitalna škola je tako osmišljena da objedini resurse za učenje za djecu i adolescente, roditelje, staratelje, vaspitače, nastavnike i druge profesionalce u obrazovnom sistemu. Na ovaj način je njen prvobitni koncept proširen i, posebno u segmentu Digionica koji je baziran na Learning Passport platformi, obogaćen mnoštvom digitalnih materijala za različite korisnike. Digitalna škola obuhvata i informacioni portal i veb-direktorijum obrazovnih resursa na internetu.

Okvir Digitalne škole (PDF)

Kome je namijenjena Digitalna škola?

Servisi Digitalne škole djeci pružaju podršku u učenju, podstiču saradnju i komunikaciju. Pored podrške za korišćenje Microsoft 365 programa i usluga, djeci i adolescentima u Digionici su dostupni raznovrsni edukativni materijali koji mogu biti dopuna učenju u školi, ali mogu biti i dio neformalnog obrazovanja. Takođe, razvijeni su sadržaji i servisi namijenjeni djeci i adolescentima sa smetnjama u razvoju.

 • Učenje je zabavno
 • Uči svojim tempom
 • Uči kad želiš
 • Škola u tvom džepu 


Preporučeni kursevi za djecu i adolescente

Roditelji i staratelji će na Digitalnoj školi, a posebno u segmentu Digionica, pronaći mnoštvo materijala koje mogu koristiti prilikom pružanja podrške djeci u uslovima učenja na daljinu, ali i tokom redovnog odvijanja nastave u školama. Shodno tome, pripremljena su uputstva za korišćenje digitalnih alata, detaljne sugestije za samostalno učenje s djetetom u prvom ciklusu osnovne škole, te razvijeni raznovrsni sadržaji namijenjeni podršci roditeljstvu.

 • Podrška roditeljstvu
 • Interaktivni sadržaji
 • Uputstva za učenje
 • Škola na veb-u


Preporučeni kursevi za roditelje

Digitalna škola pruža podršku vaspitačima, nastavnicima i stručnim saradnicima u realizaciji vaspitno-obrazovnog rada. Pored sadržaja za učenike, koje je moguće koristiti u nastavnom procesu, nastavnom kadru su u Digionici dostupne i samovodeće obuke iz svih oblasti rada škole, s posebnim naglaskom na radne procedure i podršku inkluziji. Na platformi su dostupne i detaljne informacije o Microsoft 365 digitalnim alatima za rad, komunikaciju i saradnju.

 • Uputstva i procedure
 • Provjere znanja
 • Profesionalni razvoj
 • Razvoj kompetencija


Preporučeni kursevi za nastavnike

Digionica - učionica u oblaku

Osmišljena na način da bude lako dostupna svima, Digionica je riznica raznovrsnih i kvalitetnih edukativnih sadržaja za djecu, adolescente, njihove roditelje, vaspitače i nastavnike. Svi materijali za učenje pažljivo su odabrani i grupisani u kategorije prema oblastima i korisničkim grupama. Digionica omogućava da u svakom trenutku vidite koje lekcije i kurseve ste prošli, kao i šta vaš još očekuje. Može joj se pristupiti sa svakog pametnog telefona, tableta ili kompjutera korišćenjem školskog naloga. Zasnovana je na konceptu Learning Passport Platforme, koju su razvili UNICEF, Microsoft i Univerzitet u Kembridžu, i koju već koristi značajan broj država.

Digionica

Digitalni alati

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, u saradnji s predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, razvilo je preporuke za rad škola u uslovima nastave na daljinu, kojima se postavlja okvir za primjenu digitalnih alata za učenje i saradnju na daljinu − baziran na Microsoft 365 programskom paketu i programu Microsoft Teams. Pored obuke nastavnika, kreirana su i video-uputstva za korišćenje programa Microsoft Teams u školi. Razvojem onlajn platforme koncept Digitalne škole dodatno je unaprijeđen i prilagođen potrebama škola i predškolskih ustanova.

Izdvojeni digitalni alatiTeams uputstva

Tipovi sadržaja za učenje u Digionici

Različiti tipovi sadržaja za rad i učenje grupisani su u lekcije, kurseve i kategorije, čime se omogućava lakše pretraživanje platforme. Ovdje je navedeno nekoliko vrsta digitalnih sadržaja koje možete naći na Digionici:

Audio i video lekcije

Pored časova snimljenih u okviru inicijative #učidoma, na platformi se nalaze video-snimci iz različitih oblasti, ali i DAISY audio-vizuelni materijali namijenjeni svoj djeci, a posebno slabovidoj, kao i djeci s disleksijom i disgrafijom.

Vježbe i testovi

Veliki broj kurseva u Digionici, pored raznih multimedijalnih materijala, sadrži i vježbe sa samostalni rad kod kuće, kao i kratke kvizove, provjere znanja i završne testove za provjeru naučenog.

Interaktivne igre

Edukativne igre, kvizovi, pitalice, slagalice i drugi zanimljivi interaktivni zadaci i vježbe, uvijek praćeni zvučnim zapisima, omogućavaju djeci i roditeljima aktivno i zabavno učenje.

Planovi i uputstva

Platforma za učenje sadrži mnoštvo dokumenata u PDF i Word formatu, pogodnih za čitanje i štampanje. Dostupne su knjige u elektronskoj formi, priručnici, uputstva, planovi i druge vrste materijala.

Kako pristupiti Digionici?

Za pristup sadržajima za učenje je potrebno imati školski korisnički nalog, i prijaviti se uz pomoć njega u Digionicu. Postupak je brz i jednostavan, a ujedno omogućava i  besplatan pristup svim Microsoft 365 uslugama.

Uputstvo za korišćenje Digionice

Često postavljana pitanja

Sve korisničke naloge za nastavni kadar, djecu i učenike kreira vrtić i škola. U slučaju bilo kakvog problema s korisničkim nalogom, isključivo vrtić/škola može da vrši bilo kakve intervencije.

Nastavni kadar ima dodijeljenu licencu Office 365 A1 for Faculty, a u školama koje imaju dodatne licence i licencu Office 365 A1 Plus for Faculty, koja omogućava instaliranje Microsoft 365 programskog paketa na pet ličnih uređaja.

Djeca i adolescenti imaju dodijeljenu licencu Office 365 A1 for Students, a u školama koje imaju tu mogućnost i licencu Office 365 A1 Plus for Students, koja omogućava instaliranje Microsoft 365 programskog paketa na pet ličnih uređaja.

Digionica je osmišljena u formi samovodećih kurseva koji omogućavaju da svako prilagodi tempo učenja svojim potrebama i mogućnostima. Da bi postojala mogućnost prekidanja i nastavljanja rada, kao i praćenja korišćenja platforme za učenje tokom dužeg vremenskog perioda, neophodno je imati korisnički nalog.

Digionica je kvalitetan izvor korisnih informacija za široku grupu korisnika i predstavlja važan resurs za učenje. Međutim, Digionica je zamišljena isključivo kao dopuna redovnom nastavnom procesu, postojećem okviru kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika i kao izvor obrazovnih sadržaja u sferi neformalnog obrazovanja. 

Ukoliko imate ideje i predloge u vezi s kreiranjem dodatnih kurseva u Digionici iz bilo koje oblasti, ili imate svoje materijale za koje smatrate da bi mogli da se nađu na platformi, obratite se školskom ICT koordinatoru i proslijedite nam imejl na digitalnaskola@mp.edu.me.

Ukoliko imate problema sa korišćenjem platforme, a odgovor ne možete da nađete na sajtu, kontaktirajte nas putem imejla.

Kontakt

digitalnaskola@mp.edu.me