Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Misija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je sprovođenje sistemskih promjena s ciljem ostvarivanja međuresorne sinergije i unapređivanja rada kroz: stvaranje kvalitetnog sistema obrazovanja, dostupnog svima; investiranje u nauku, podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, kao važnih činilaca nacionalnog identiteta i dugoročnog resursa za održivi razvoj; podsticanje razvoja sporta i afirmaciju sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu; kreiranje i unapređenje omladinske politike; razvoj školske, naučne, kulturne i sportske infrastrukture.

Zavod za školstvo Crne Gore

Zavod za školstvo je vodeća državna obrazovno-vaspitna institucija za praćenje, unapređenje i evaluaciju obrazovnih procesa, koja utvrđuje i obezbjeđuje kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama i obavlja razvojne, savjetodavne, istraživačke i stručne poslove iz oblasti: predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, obrazovanja i vaspitanja djece s posebnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika.

Zavod za školstvo u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, opšteg obrazovanja u stručnom obrazovanju, obrazovanja i vaspitanja djece s posebnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika:

1) u saradnji s ustanovom, utvrđuje kvalitet realizacije standarda obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama;
2) u saradnji s ustanovom, radi na unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama;
3) obavlja stručne poslove praćenja, analize i razvoja obrazovnog sistema;
4) obavlja pripremu stručnih zadataka o pitanjima o kojima odlučuju Nacionalni savjet i Ministarstvo;
5) priprema obrazovno-vaspitne i pedagoško-metodske standarde udžbenika i priručnika za srednje opšte obrazovanje i za opšteobrazovne predmete u stručnom obrazovanju;
6) obavlja stručne poslove u pripremi: obrazovnih programa, kataloga i standarda znanja, normativa i standarda nastavnih sredstava i opreme;
7) obavlja istraživanje;
8) obavlja savjetodavni rad;
9) organizuje stručno usavršavanje nastavnika i obuku direktora;
10) predlaže mjere za razvoj pojedinih nivoa obrazovanja, novih nastavnih tehnologija i za njihove primjene;
11) prati eksperimente;
12) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Zavoda. 

Centar za stručno obrazovanje

Centar za stručno obrazovanje obavlja razvojne, savjetodavne, istraživačke, stručne poslove, kao i poslove na utvrđivanju i obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada iz oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Ispitni centar Crne Gore

iccg.co.me

ic@iccg.edu.me

+382 20 665 590

Ispitni centar obavlja eksternu provjeru postignutog standarda znanja i vještina učenika, odnosno polaznika. 
Nadležnosti Ispitnog centra su: priprema zadataka, organizovanje i sprovođenje ispita, u skladu sa zakonom, osposobljavanje ustanova za pripremu izvođenja eksternih ispita, savjetovanje i pružanje usluga za eksternu provjeru znanja, istraživanje i razvoj eksterne provjere znanja učenika i polaznika, vršenje međunarodne uporedivosti kvaliteta obrazovnog sistema, realizovanje međunarodnih testiranja, organizovanje državnih takmičenja učenika.

Osim poslova propisanih zakonom, Ispitni centar, shodno čl. 3 Odluke o osnivanju Ispitnog centra, obavlja i sljedeće poslove:

-  izrađuje i formira bazu testova i drugih ispitnih materijala;
-  priprema i izvodi pilot-testiranja;
-  izrađuje i štampa ispitne materijale, brošure, uputstva i slično;
-  vodi odgovarajuće evidencije koje se odnose na eksternu provjeru znanja;
-  analizira, obrađuje i objavljuje rezultate eksterne provjere znanja;
-  organizuje savjetodavni rad sa školama u cilju pružanja stručne pomoći za kvalitetnije sprovođenje eksterne provjere znanja;
-  organizuje seminare, savjetovanja, predavanja i dr. koji su značajni za sprovođenje i unapređivanje eksterne provjere znanja;
-  aktivno učestvuje i sprovodi projekte čiji je cilj međunarodna uporedivost obrazovnih sistema.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica jedini je izdavač udžbenika za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje i obrazovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama. Od 2009. godine, odlukom Vlade Crne Gore, objedinjeno je ukupno izdavaštvo u oblasti obrazovanja (udžbenici, nastavna sredstva za opšte i stručno obrazovanje, publicistika...) unutar jedne institucije.

Djelatnost Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica jeste izdavanje udžbenika, vannastavnih sredstava, periodičnih publikacija, brošura, muzičkih CD-ova, DVD-a i sl., kao i knjiga i drugih publikacija i obuhvata:

  • pripremanje i izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim obrazovnim potrebama;
  • pripremanje i izdavanje pedagoško-didaktičke literature za potrebe obrazovno-vaspitnog rada;
  • pripremanje i izdavanje obrazaca i pedagoške dokumentacije za predškolske ustanove, osnovne, opšte srednje i stručne škole i posebne (specijalne) ustanove;
  • pripremanje i izdavanje obrazaca i pedagoške dokumentacije za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i stručno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje s posebnim obrazovnim potrebama;
  • izdavanje periodičnih publikacija, časopisa, informativnih glasila i listova za potrebe obrazovanja;
  • promet robe na veliko i malo i to: sopstvenih izdanja, nastavnih sredstava, opreme, školskog materijala i kancelarijskog pribora;
  • promet robe na veliko i malo drugih domaćih i inostranih proizvođača: knjiga, kancelarijskog materijala, školskog materijala i pribora za nastavu, kao i đačkih torbi, kožne galanterije;
  • promet na veliko i malo: metalne i elektrotehničke robe koja spada u nastavna sredstva i školsku opremu, kao što su: audio-vizuelna nastavna sredstva – CD-ovi, video i audio kasete i dr., nastavno-tehnička sredstva, hardveri i softveri za potrebe nastave, nastavnih sredstava i opreme, namještaj za kabinete, za učionice i druge radne, školske prostorije, kao i za dječje vrtiće;
  • skladištenje i transport udžbenika i drugih nastavnih sredstava, njihovo izlaganje i demonstriranje;
  • spoljnu trgovinu u okviru registrovane djelatnosti.